Reiki Training

Reiki 1 100 (1 day)
Reiki 2 180 (1 day)
Reiki Master Practitioner 300 (1 day)
Reiki Master Teacher 450 (2 days)
Angelic Reiki 1 & 2 252 (2.5 days)
Angelic Reiki 3 & 4 450 (3 days)

Manual and certification provided on courses.